Ընդհանուր դրույթներ և պայմաններ

Terms And Conditions

Below you will find general terms and conditions of using isrte.am online store and delivery services.

About us

isrte.am offers the most diverse categories of products among other e-commerce sites in Armenia. Our office is located in Armenia, Yerevan, 8 Tpagriner Street.

Privacy Policy

isrte.am follows the Personal Data Protection Law and we are responsible for maintaining the confidentiality of our customers’ data.

Viewing and editing personal information

According to the law on personal data you have the right to view and edit your personal information collected by our organization. To view and edit data, please contact us by writing to [email protected] or by calling the mentioned phone numbers 011 588-588, 096 588 885 (Viber, WhatsApp, Telegram)

Terms of sale and delivery

Personal data registration process

isrte.am does not sell or provide its customers’ personal data to third parties. Exceptions are those parties that have direct involvement (banks, accounting companies, legal services, etc.), and other cases defined by the RA legislation.

Using personal data for marketing purposes

isrte.am can use the personal data of its customers for providing marketing services to its partners. Personal information may be used on behalf of us or our partners to provide booklets to customers, send e-mails or letters, text messages, calls or other means of communication. If the customer does not want to receive such marketing offers, then he/she needs to call us 011 588-588, 096 588 885 (Viber, WhatsApp, Telegram), write social media or send a mail.

E-mail Address: [email protected]

Office address: RA, c. Yerevan, Tpagriner 8, 0010

The process of working with suppliers on the site

isrte.am contacts the supplier as soon as the order is accepted. If for any reason it is not possible to make a delivery on the specified day and time, our employee informs the customer as soon as possible. In the process, isrte.am is an intermediary organization between the customer and shop/supplier. Shipping changes directly depend on the store/supplier.

Online payment

After making a payment on the site, the money is immediately transferred to the store/supplier.

The following products are not subject to return:

Food

Hygiene items

Underwear

Other goods are subject to return in accordance with the law.

You can refuse the order if ․

The order wasn’t delivered correctly

The product was damaged

The product has expired

If there is a problem with the size (clothes, shoes)

In case of any problem with online payment, call 011 588-588, 096 588 885 (Viber, WhatsApp, Telegram) or send an e-mail to [email protected].

Appeal

Isrte.am takes an individual approach to each problem and does everything possible to protect the interests of its customers. In case of complaints, please call 011 588-588, 096 588 885 (Viber, WhatsApp, Telegram) or send an e-mail to [email protected].

Emails And Spam

Registered customers can receive emails from our official e-mail addresses. If you wish, you can refuse to receive letters. All you have to do is click the “Unsubscribe” button, which you will find in the received email.

Pricing policy

Our employees update prices of the goods according to their changes, but sometimes you may encounter price discrepancies. If you notice, please let us know.

Copyright protection

isrte.am is a registered trademark. No one has the right to use, copy, translate or distribute the isrte.am trademark without prior consent permission.

Responsibility

isrte.am company does everything possible to satisfy its customers by providing high quality service. isrte.am is not responsible for the technical malfunctions of the site and relevant service.

isrte.am and this Agreement is governed by the legislation of the Republic of Armenia.

 

isrte.am © 2020 all rights reserved

 

Ստորև կգտնեք isrte.am օնլայն խանութի կայքից և առաքման ծառայություններից օգտվելու ընդհանուր դրույթներն ու պայմանները։

Մեր մասին

isrte.am հանդիսանում է ՀՀ-ում ամենաբազմազան կատեգորիաների ապրանքներ առաջարկող օնլայն խանութներից մեկը։ Մեր գրասենյակը գտնվում է ՀՀ, ք․ Երևան, Տպագրիների 8 հասցեում։

Գաղտնիության քաղաքականություն

 

isrte.am-ը հետևում է Անձնական Տվյալների Պաշտպանության օրենքին և պատասխանատվությամբ է վերաբերվում իր հաճախորդների տվյալների գաղտնիության պահպանմանը։

Անձնական տվյալների դիտում և խմբագրում

Անձնական Տվյալների Պաշտպանության օրենքի համաձայն Դուք ունեք իրավունք դիտելու և խմբագրելու մեր կազմակերպության կողմից հավաքագրված Ձեր անձնական տվյալները։ Դիտելու և խմբագրելու համար խնդրում ենք դիմել մեզ՝ գրելով նամակ [email protected] էլ․ հասցեին կամ զանգահարելով նշված հեռախոսահամարներին 011 588-588, 096 588 885 (Viber, WhatsApp, Telegram)

Վաճառքի և առաքման պայմաններն այստեղ

Անձնական տվյալների գրանցման գործընթաց

isrte.am-ը չի վաճառում/տրամադրում իր հաճախորդների անձնական տվյալները երրորդ անձանց։ Բացառություն են կազմում այն կողմերը, ովքեր ունեն ուղղակի ներգրավվածություն (բանկեր, հաշվապահական ընկերություններ, իրավաբանական ծառայություններ և այլն), և այլ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերը։

Անձնական տվյալների օգտագործումը մարքեթինգային նպատակներով

isrte.am-ը կարող է օգտագործել իր հաճախորդների անձնական տվյալները իր գործընկերներին մարքեթինգային ծառայություն մատուցելիս։ Անձնական տվյալները կարող են օգտագործվել մեր կամ մեր գործընկերների անունից հաճախորդներին բուկլետներ տրամադրելու, էլեյտորնային կամ թղթային նամակներ ուղարկելու, sms-ներ, զանգեր կամ այլ հաղորդակցության միջոց իրականացնելու համար։ Եթե հաճախորդը չի ցանկանում ստանալ նման մարքեթինգային առաջարկներ, ապա անհրաժեշտ է զանգահարել մեզ 011 588-588, 096 588 885 (Viber, WhatsApp, Telegram), գրել սոց․ ցանցերում կամ ուղարկել թղթային/էլեկտրոնային նամակ։
Էլ․ հասցե՝ [email protected]
Գրասենյակի հասցե՝ ՀՀ, ք․ Երևան, Տպագրիների 8, 0010

Կայքում ներկայացված մատակարարների հետ փախհարաբերությունները

isrte.am-ը պատվերն ըսդունելուն պես կապ է հաստատում մատակարարի հետ։ Եթե որևէ պատճառով հնարավոր չէ նշված օրը և ժամին կատարել առաքում, ապա մեր աշխատակիցը հնարավորինս արագ տեղեկացնում է հաճախորդին այդ մասին։ Գործընթացի մեջ isrte.am-ը հանդիսանում է միջնորդ կազմակերպություն հաճախորդի և խանութի/մատակարարի միջև։ Առաքման հետ կապված փոփոխությունները ուղղակիորեն կախված են խանութից/մատակարարից։

Առցանց վճարում

Կայքում վճարում կատարելուց գումարն անմիջապես  փոխանցվում է խանութին/մատակարարին։

Վերադարձի ենթակա չեն հետևյալ ապրանքները՝

  • Սննդամթերք
  • Հիգիենայի պարագաներ
  • Ներքնազգեստ

Մնացած ապրանքները ենթակա են վերադարձի օրենքով հաստատված կարգով։

Պատվերից կարելի է հրաժարվել, եթե․

  • Մատակարարը պատշաճ ձևով չի տրամադրել ապրանքը
  • Առաքման ժամանակ ապրանքը վնասվել կամ փչացել է
  • Ապրանքը ժամկետն անց է
  • Եթե չափսերի հետ խնդիր է առաջացել (շոր, կոշիկ)

Օնլայն վճարման հետ կապված որևիցե խնդրի դեպքում զանգահարեք 011 588-588, 096 588 885 (Viber, WhatsApp, Telegram) կամ ուղարկեք էլեկտորնային նամակ [email protected] հասցեին։

Բողոքարկում

Յուրաքանչյուր առաջացած խնդրին isrte.am-ը ցուցաբերում է անհատական մոտեցում և անում է ամեն հնարավորը՝ պաշտպանելու իր հաճախորդների շահերը։ Բողոքների դեպքում խնդրում ենք զանգահարել 011 588-588, 096 588 885 (Viber, WhatsApp, Telegram) կամ ուղարկել էլեկտորնային նամակ [email protected] հասցեին։

Նամակներ և անցանկալի նամակներ (Սպամ)

Գրանված հաճախորդները կարող են ստանալ էլեկտորնային նամակներ մեր պաշտոնական էլ․ հասցեներից։ Ցանկության դեպքում կարելի է հրաժարվել նամակներ ստանալուց։ Պարզպես անհրաժեշտ է սեղմել «Հրաժարվել» (Unsubscribe) կոճակը, որը կգտնեք ստացած նամակում։ Միակ նամակը, որը Դուք կստանաք isrte.am-ի կողմից, կլինի պատվերի հաստատման նամակը:

Գնային քաղաքականություն

Մեր աշխատակիցները թարմացնում են ապրանքրերի գները ըստ դրանց փոփոխության, սակայն հնարավոր է երբեմն հանդիպեք գնային անհամապատասխանության։ Նկատելու դեպքում խնդրում ենք տեղեկացնել մեզ այդ մասին։

Հեղինակային իրավունքի պաշտպանությունը

isrte.am-ը գրանցված ապրանքանիշ է։ Ոչ ոք իրավունք չունի օգտագործել, կրկնօրինակել, թարգմանել և/կամ տարածել isrte.am ապրանքանիշը առանց նախապես համաձայնության և թույլտվության։

Պատասխանատվություն

isrte.am կազմակերպությունը անում է ամեն հնարավորը գոհացնելու իր հաճախորդներին բարձրորակ ծառայություն մատուցելու շնորհիվ։ isrte.am-ը պատասխանատվություն չի կրում կայքի տեխնիկական անսարքությունների և համապատասխան ծառայության համար։


isrte.am-ը և սույն Համաձայնագիրը կարգավորվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

Isrte.am © 2020 Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են